BG  |   EN  |   FR  |   RU  |  
· Начало › ПроектиПроекти  Проекти

 25.06.2013 Тръжна документация за избор на изпълнител, съгласно ПМС 69, проект "Подобряването условията на труд - фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД", номер BG051PO001-2.3.02-0253, схема "Безопасен труд", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".Спартак АД кандидатства и спечели финансиране по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” BG161PO003-2.1.04, проект „Инсталация за прахово боядисване в Спартак АД” на обща стойност 334800лв.
През 2008год. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на обучение по английски език на специалисти от Спартак АД” чрез финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”. Изпълнението на проекта започна през месец Юли 2008, а обучението на заетите лица през месец Август 2008г. Изготвянето на учебната програма и подбора на учебните помагала беше осъществено от партньора по проекта „Биг Бен”ЕООД. Обучението се провежда с учебници на издателство Oxford University, като учебната програма включва модул, изцяло бизнес ориентиран и помагало, разработено специално за инженери – Engeneering. Така изготвената учебна програма беше адаптирана изцяло за придовиването на езикови познания от нашите специалисти, които да им бъдат полезни в работния процес. Всеки един от обучаемите ще усвои учебния материал в рамките на 284 учебни часа, които включват граматика, лексика практически упражнения и тестове. Продължителността на проекта е 15 месеца, и предвиждаме да приключи през септември 2009г. Общата стойност на проекта е 29 хил.лв., от които 22 хил.лв. е финансирането от Европейски Социален Фонд и бюджета на РБългария.
През 2008г. приключи изпълнението на проект „Консултиране за СЕ марка и инвестиране в производствени съоръжения в Спартак АД”, схема за безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентоспособността, BG 2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2. В резултат от изпълнението на проектните дейности, предвидени по договор с консултантска фирма бяха определени Директивите необходими за доказване на съответствието съгласно Закона за технически изисквания към продуктите. Подготвени са технически досиета на продуктите, подлежащи на СЕ сертифициране. Обучени са трима специалисти от Спартак АД, относно дейностите необходими за подготовка на техническо досие на продуктите и подготовката им за СЕ сертификация. Извършени бяха изпитвания на вентилатори за определяне нивото на излъчвания шум, проверка на заземителните вериги, веригите за управление, маркирането и етикирането на всеки вентилатор. Издадени 5/пет/ сертификата за съответствие със срок на валидност 3 /три/ години. В рамнките на проекта беше доставена, инсталирана и тествана Хидравлична абкант преса със CNC управление. Общата стойност на проекта е 54850 евро, като съфинансирането от ЕС е 52%.
През 2007г. Спартак АД, изпълни поетите ангажименти като партньор по проект „Надграждане на ЦПО към АИКБ със Съвременен център по заваряване за практическо обучение на човешките ресурси в българския машиностроителен сектор”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № BG 2004/006-070.01.01-08 на  програма ФАР “Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни” (BG 2004/006-070.01.01). По проекта на територията на Спартак АД бяха оборудвани 2 учебни зали и доставени 4 заваръчни робота. В изграденият учебен център бяха обучени 27 безработни, набрани чрез бюрата по труда и 40 заети лица от Спартак АД, които получиха сертификати за първа квалификационна степен за заваряване по метода Миг Маг.  В рамките на проекта беше извършено емпирично социологическо изследване  и изготвен анализ на мотивацията за работа в машиностроителните предприятия.
През 2004г. Спартак АД спечели проектна помощ по  грантова схема на ФАР “Консултантски услуги за малки и средни предприятия и технологична грантова схема” BG 0102.01.01.002, бюджетна линия BG 2004/016-785.01.02-04SER01. Сумата на полученото финансиране е 49750 евро и представлява 50% от стойността на проекта, който включва закупуване на преса за щанцоване и въвеждане на нова технология за разнообразяване на фирменото производство. Резултатите от реализацията на проекта са пускането в производство на нов продукт, повишаване на ефективността и увеличаване на производството и продукцията.

 ВИЖТЕ ТУК: Икономика на светло от "Асоциация на Индустриалния Капитал в България"